LEVERINGSVOORWAARDEN

STUDIOXLM

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Studio XLM en opdrachtgever waarop Studio XLM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van Studio XLM

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Studio XLM en een opdrachtgever waarop Studio XLM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Studio XLM voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. OFFERTES

3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Studio XLM gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Studio XLM is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.

3.4. Studio XLM stelt zijn offertes samen op basis van inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken zoals huur apparatuur. Studio XLM bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uur- en huurtarief, bovenop het in het afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle gemaakte prijsafspraken of vast gestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma-Stemra rechten.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Studio XLM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio XLM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio XLM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio XLM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio XLM zijn verstrekt, heeft Studio XLM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio XLM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoord te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio XLM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Studio XLM is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.

 

Artikel 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

5.1. De overeenkomst wordt aangedaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Studio XLM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling de overeenkomst dienstovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Studio XLM zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Studio XLM de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Studio XLM daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal Studio XLM geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. GEHEIMHOUDING

7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Studio XLM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2. De opdrachtgevers vrijwaren Studio XLM volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Studio XLM ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Studio XLM. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Studio XLM de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Studio XLM producties rust het auteursrecht. Een StudioXLM productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Studio XLM. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Studio XLM.

8.3. Studio XLM behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.4. Na aflevering van het product wordt door Studio XLM, het door opdrachtgever beschikbaar gestelde materiaal, voor zonodig geretourneerd aan opdrachtgever. Studio XLM is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van voornoemde materialen.

 

Artikel 9. OPZEGGING

9.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

 

Artikel 10. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. De vorderingen van Studio XLM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

* na het sluiten van de overeenkomst aan Studio XLM ter kennis gekomen omstandigheden geven Studio XLM goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

* Indien Studio XLM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.2. In de genoemde gevallen is Studio XLM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Studio XLM schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Studio XLM zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

11.2. Indien een klacht gegrond is, zal Studio XLM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Studio XLM slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12. HONORARIUM

12.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

12.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

12.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio XLM, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

12.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

112.6. Betalingen worden door opdrachtgever overwegend in 2 of 3  termijnen voldaan tenzij anders overeen gekomen.

12.7. Studio XLM mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Studio XLM kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van b.v. lonen, verzekeringen, apparatuur en materialen.

 

Artikel 13. BETALING

13.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

13.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag 2% rente verschuldigd of indien hoger, gelijk aan de wettelijke gestelde rente.

13.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Studio XLM en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Studio XLM onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14 INCASSOKOSTEN

14.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

14.2. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €500,-. Redelijke juridische kosten zijn alle redelijke kosten die Studio XLM in rechte moet maken teneinde zijn vordering betaald te krijgen.

14.3. Indien Studio XLM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Studio XLM aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

15.1. De aansprakelijkheid van Studio XLM, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

15.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Studio XLM beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio XLM of haar ondergeschikten.

15.5. Studio XLM is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

15.6. Tenzij anders overeengekomen is de apparatuur van Studio XLM verzekerd binnen het Europese dekkingsgebied. Indien de apparatuur buiten dit gebied gebruikt wordt, kan Studio XLM desgevraagd op kosten van de wederpartij de dekking uitbreiden.

 

Artikel 16 OVERMACHT

16.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf Studio XLM of derden worden daaronder begrepen.

16.2. Studio XLM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio XLM haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Studio XLM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Studio XLM niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4. Indien Studio XLM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. GESCHILLENBESLECHTING

17.1. De rechter in de gemeente of provincie van Studio XLM is bij aansluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Studio XLM het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 18. REIS EN VERBLIJFKOSTEN

18.1. Alle reis-, auto-, parkeer-, en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden, tenzij anders vermeld, niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

 

Artikel 19. MUZIEKRECHTEN

19.1 Voor muziek die in een filmproductie wordt gebruikt moeten rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma-Stemra of belanghebbende. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma-Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur of later separaat gefactureerd. In de offerte zal meest wel een richtprijs worden gegeven maar deze is niet bindend.

 

Artikel 20. VOICE-OVER

20.1. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 21. CORRECTIE EN WIJZIGINGEN

21.1. Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever recht op 1 correctie ronde om wijzigingen door te voeren. Deze correctie valt binnen de begroting. Na deze correctie ronde zullen wij eventuele overige correcties uitvoeren tegen een meerprijs van €65,00 per uur, exclusief btw. Studio XLM zal de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte stellen.

 

Artikel 22. VRIJWARING

22.1. De wederpartij vrijwaart Studio XLM geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van Studio XLM.

 

Artikel 23. PROMOTIE

23.1. StudioXLM behoudt de mogelijkheid om materialen zoals footage te gebruiken ter eigen promotie van Studio XLM tenzij anders is overeen-gekomen.

 

Artikel 24. TOEPASSELIJK RECHT

24.1. Op elke overeenkomst tussen Studio XLM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25. BEVOEGDE RECHTER

25.1. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Studio XLM, ten aanzien waarvan de rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Utrecht.

 

Artikel 26. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

26.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Leveringsvoorwaarden STUDIOXLM

Gevestigd te Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 325, 3737BB, Nederland

 

Groenekan, 1 mei 2017